Privacy Policy

Privacy (AVG)

Het kantoor vindt alles wat met uw persoonlijke levenssfeer, “privacy”, in verband staat belangrijk. In de relatie die tussen u en het kantoor bestaat, gebruikt en verwerkt dit kantoor uw persoonsgegevens. Daarom rust op dit kantoor als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens een bijzondere verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is verankerd in de AVG, d.w.z. de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortom “privacywetgeving”. Hieronder wordt in dat kader een toelichting gegeven over wat het kantoor doet met uw persoonsgegevens. Eerst wordt stilgestaan bij de vraag wat onder “persoonsgegevens” wordt verstaan. Hieronder wordt alle informatie verstaan over een geïdentificeerde, of te identificeren natuurlijke persoon. U dus!

De informatie, die het kantoor verwerkt en gebruikt heeft o.a. betrekking op: ◦ voor- en achternaam, geboortedatum geboorteplaats, adres, adres familie, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat; ◦ uw postadres, e-mailadres, mobiele en vaste telefoonnummers; ◦ relevante overige persoonsgegevens, die u hebt verstrekt of die noodzakelijkerwijze verkregen moeten worden om uw belang te dienen.

Het kantoor gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens naar aanleiding van de door u gegeven toestemming om aan u diensten te verlenen. Daarvoor is het in het algemeen nodig om toevoegingen, dossiers, uitspraken aan, of op te vragen. Ook zal correspondentie uitgaan om aan derden duidelijk te maken dat het kantoor u in een procedure zal vertegenwoordigen etc.. Dit allemaal tegen de achtergrond om uw exclusieve belang te dienen en waar nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Iedere functionaris (“derde”), die uit hoofde van zijn/haar werkzaamheden kennisneemt van uw persoonsgegevens en op wie geen wettelijke geheimhoudingsplicht rust heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dit als waarborg voor de bescherming van uw privacy. U moet daarbij denken aan ICT medewerkers en anderen, die ondersteunende diensten verlenen. Deze derden zijn en blijven verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk als zij de geldende privacy wetgeving schenden. Het kantoor zelf wijst daarvoor elke aansprakelijkheid van de hand. Bovendien sluit het kantoor verwerkingsovereenkomsten af met rechts- of natuurlijke personen, voor zover zij aan te merken zijn als verwerkers van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Uw persoonsgegevens worden echter strikt gescheiden van alles wat u aan het kantoor over de zaak inhoudelijk hebt toevertrouwd of nog zal toevertrouwen. Deze inhoudelijke informatie blijft op grond van de geheimhoudingsplicht, die er bestaat te allen tijde strikt geheim en wordt met niemand gedeeld. De persoonsgegevens worden gedurende de wettelijke termijn bewaard in een bewaakt administratief en geautomatiseerd systeem.

Niet in de laatste plaats hebt u o.a. het recht op: ◦ inzage; ◦ rectificatie; ◦ verwijdering van uw persoonsgegevens; om: ◦ bezwaar te maken tegen beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.; ◦ gegevens te ontvangen en aan een andere verantwoordelijke over te dragen; ◦ een klacht in te dienen bij een toezichthouder; ◦ de gegeven toestemming in te trekken.